Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw bedrijf en Jolanda Pranger – Training & Coaching.
Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tussen particuliere personen en Jolanda Pranger – Training & Coaching wanneer er als prive persoon een dienst wordt afgenomen.

De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staat op de website en dit is de geldende versie.

Diensten
De diensten van Jolanda Pranger – Training & Coaching worden uitgevoerd na schriftelijk (doorgaans per email) akkoord te zijn gegaan met het voorstel over de werkzaamheden en de kosten.
Bij het voorstel zijn ook de algemene voorwaarden verzonden en bij akkoord op het voorstel ga je ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Annuleren
Na akkoord op een voorstel is annuleren niet meer mogelijk omdat de (voorbereiding op) werkzaamheden direct worden gestart.

Prijzen
Alle prijzen vermeld door Jolanda Pranger – Training & Coaching zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.

Betaling
De diensten worden na afloop betaald middels een te ontvangen factuur.
Bij langdurigere trajecten vindt er tussentijds facturatie plaats. Dit is dan in het voorstel meegenomen.
Betalingen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij vooraf anders is afgesproken. Indien na het verstrijken van deze termijn door Jolanda Pranger – Training & Coaching nog geen volledige betaling is ontvangen, ben je in gebreke.

Aansprakelijkheid
Jolanda Pranger – Training & Coaching is niet aansprakelijk voor:
- Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in de verstrekte gegevens
- Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen

Jolanda Pranger – Training & Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
De eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken naar aanleiding van de afname van een dienst, welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Aansprakelijkheid van Jolanda Pranger – Training & Coaching voor alle andere dan hiervoor genoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

Klachten
Heb je een klacht dan kun je deze bij mij kenbaar te maken door te mailen naar info@jolandapranger.nl
Ik zal mijn uiterste best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

Overmacht
Onder overmacht vallen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jolanda Pranger – Training & Coaching geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ik niet in staat ben de overeengekomen verplichtingen binnen afgesproken termijn na te komen.
Ik kan gedurende de periode dat de overmacht duurt mijn verplichtingen uit de overeenkomst, in overleg, uitstellen.
Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan zijn Jolanda Pranger – Training & Coaching en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Over Jolanda Pranger – Training & Coaching
Jolanda Pranger – Training & Coaching staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 89548345
Het btw nummer is NL004741153B93.

Contact
Alle contacten met betrekking tot overeenkomsten, informatie en overige vragen of klachten lopen via de email: info@jolandapranger.nl of schriftelijk via:

Jolanda Pranger – Training & Coaching
Jolanda Pranger

Mississippistraat 104
1448 XB Purmerend

06 - 39 75 31 13

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast in mei 2024.

Scroll naar boven